k objednávce nad 5.000,- Kč doprava zdarma

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.ekolinek.cz, který je provozován Ivetou Drobnou, bydlištěm Nerudova 230, Nejdek, 362 21 Nejdek 1; podnikající dle autorského zákona, na základě Osvědčení o registraci vydaném Finančním úřadem v Karlových Varech, Západní 19, 360 01 Karlovy Vary, čj. 147489/05/128900/1156, DIČ: CZ6661261596.

Tyto VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (spotřebitele). Kupující má možnost seznámit se s nimi před odesláním své objednávky. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem, (č. 513/1991 Sb.), vše v platném znění.

2. Uzavření smlouvy

Vyplněná objednávka, odeslaná prostřednictvím www.ekolinek.cz, případně telefonická objednávka, je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se s VOP seznámil a že s nimi souhlasí.

Prodávající potvrdí obdržení objednávky elektronickou poštou a tím akceptuje návrh na uzavření kupní smlouvy.

Kupní smlouva se uzavírá na zboží, které je na internetovém obchodě vystavené a svými vlastnostmi odpovídá popisu produktu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část na základě dohody s kupujícím v případě, že se zboží již nevyrábí.

3. Odstoupení od smlouvy

Kupující má v souladu s § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od data převzetí zboží. V této lhůtě musí kupující oznámit prodávajícímu písemné odstoupení od smlouvy. Následně běží další lhůta v délce 14 dnů na vrácení zboží. Kupující musí odeslat zboží nejpozději do 14ti dnů od této lhůty. Prodávající má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.

Informaci o odstoupení od smlouvy a zboží k vrácení zašlete na adresu:

Iveta Drobná
Nerudova 230
362 21 Nejdek 1
info@ekolinek.cz

Vracené zboží dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Uveďte ho pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Pokud kupující odstoupí od smlouvy a vrátí zboží prodávajícímu, prodávající mu vrátí náklady na prvotní dopravu zboží k zákazníkovi.

Vrácení peněz bude uskutečněno pouze bankovním převodem na účet kupujícího nejpozději do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy, ve výši snížené o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě 14ti dnů, musí vrácené zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s kopií nákupního dokladu a číslem svého bankovního účtu.

Stručný přehled jak postupovat při odstoupení od smlouvy:

– Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14ti kalendářních dnů.

– Lhůta 14ti dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.

– Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.

– Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14ti denní lhůty. Zboží může být po dohodě vráceno i později.

– Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

– Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.

– Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.

– Peníze vrátíme nejpozději do 14ti kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).

4. Doprava

Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, hradí kupující. Kupujícímu je zboží dopraveno firmou Česká pošta, nebo PPL.

Způsob doručení:

– firmou Česká pošta službou Obchodní balík – za konečnou cenu Kč 159,-, dodání do 5ti pracovních dnů
– firmou PPL – za konečnou cenu Kč 129,-, dodání do 3 pracovních dnů

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci samotnému i prodávajícímu. Prodávající neručí za poškození zboží způsobené dopravcem.

5. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

– převodní příkaz – faktura (splatnost v případě platby na fakturu je 14 dnů od data vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak)

6. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití a dodavatel je nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Na žádost zákazníka je možné kdykoliv osobní údaje odstranit z databáze.

7. Záruka a reklamace

Dle § 2165 NOZ (Nový občanský zákoník):

1.Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

Ustanovení § 2165 se nepoužije

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

Jakost při převzetí § 2161

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

a) má věc vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8. Závěrečná ustanovení

Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. Odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2014.